Δήλωση Απορρήτου

Η SkinLife αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που θα συλλεχθούν κατά την on-line χρήση των επισκεπτών της. Αυτό επιδιώκουμε και θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να σεβαστούμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας. Σκοπός μας είναι να ισορροπήσουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά ενδιαφέροντα της συλλογής και χρήσης των πληροφοριών που δεχόμαστε από εσάς, με τις λογικές προσδοκίες σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακάτω παρατίθεται ο τρόπος που χειριζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς κατά την χρήση της ιστοσελίδας.Πληροφορίες που συλλέγονται

Η ιστοσελίδα της SkinLife εγκαθιστά κάποια bits πληροφοριών που ονομάζονται cookies στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη. Τα cookies στέλνονται πίσω μόνο στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα και όταν ο επισκέπτης επιστρέψει στην ιστοσελίδα. Τα cookies δίνουν πληροφορίες για το πλήθος των επισκεπτών, τον τρόπο και την συχνότητα της επίσκεψης. Αυτή η τεχνολογία δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Η πληροφορίες που συλλέγονται είναι σε συγκεντρωτική και όχι ατομική μορφή. Με την πληροφορία αυτή που συλλέγουμε επιδιώκουμε να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.Προσωπικά Δεδομένα

Μέσω της ιστοσελίδας μας το προσωπικό της εταιρείας καθώς και το ευρύτερο κοινό θα ενημερώνονται για το ενδιαφέρον της SkinLife να καλύψει νέες θέσεις εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μέσω internet για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης θέσης. Η SkinLife ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι κάθε συλλογή και διαχείριση προσωπικών δεδομένων θα γίνει σύμφωνα με το ισχύων νομικό καθεστώς( βασιζόμενο στις συστάσεις που παρέχονται από το νόμο 2472/1997 αναφερόμενος και ως ΅Προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΆ). Η SkinLife υπεύθυνα δηλώνει ότι κάθε συλλογή και μεταχείριση προσωπικών δεδομένων θα γίνει αποκλειστικά και μόνο για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την επιλογή προσωπικού για την SkinLife και δεν θα είναι εκτενέστερη πέρα από τον ορισμένο χρόνο που θα κριθεί απαραίτητος για αυτό το σκοπό. Η SkinLife δηλώνει ότι δεν θα μεταδώσει προσωπικά δεδομένα απεσταλμένα από υποψηφίους σε τρίτους και εκτός της εταιρείας. Στην περίπτωση μη επιλογής/ πρόσληψης τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων κρατούνται για όσο χρόνο θεωρηθεί απαραίτητο για λόγους ασφάλειας της εταιρείας απέναντι στο νόμο και μετά από αυτή την περίοδο καταστρέφονται όλα αυτόματα. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι στείλουν τα βιογραφικά τους δίνουν συγχρόνως και την συγκατάθεσή τους για την συλλογή και μεταχείριση των προσωπικών τους δεδομένων από την SkinLife όπως περιγράφηκε παραπάνω. Υπεύθυνο τμήμα για την συλλογή και διαχείριση των βιογραφικών θα είναι το τμήμα ανθρωπίνων πόρων της εταιρείας.

Παιδιά

Δεν συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν ειδικά τα παιδιά.

Αλλαγές

Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή την δήλωση απορρήτου θα εμφανίζονται σε αυτή την σελίδα.